Tag Archives: np

Operacjonizm etapem historycznie koniecznym w rozwoju psychologii jako nauki empirycznej

Neopozytywistyczna dyrektywa operacyjnego definiowania pojęć w psychologii( na przykładzie pojęcia zmiennej pośredniczącej) Metoda operacyjnego definiowania pojęć nakazywała definiować byty intersubiektywne nieobserwowalne, (np. zamiar), przez odniesienie ich do bytów intersubiektywnie obserwowalnych, np. zachowania. W behawioryźmie celowościowym Edwarda Tolmana (1886 – 1959) idea operacjonizmu znalazła wyraz w sformułowanej przez niego koncepcji zmiennej pośredniczącej, czyli pojęcia, którego znaczenie

Why are vitamins necessary for our health

Title: Why are vitamins necessary for our health? Word Count: 776 Summary: Why are vitamins essential for our health? Why does the AMA now join with leading nutritional scientists and recommend taking nutritional supplements? Keywords: antioxidants, antiaging supplements, free radicals, vitamin, vitamins and minerals, nutritional supplements, chelated minerals, antioxidant natural, amino acids, enzymes, digestive enzymes,

Acupressuremoreeffectivethanphysicaltherapy health

Title: Acupressure more effective than physical therapy Word Count: 489 Summary: Those of us committed to the holistic approach have long been convinced of the benefits of alternative therapy. Recent studies suggest and confirm a bias towards this hands on approach. Keywords: acupressure,acupressure point,acupressure chart,acupressure point chart,facial acupressure,acupuncture acupressure,acupressure point diagram,acupressure therapy,acupressure headache,free acupressure point,acupressure

Top